Chen Changsheng Xu Yourong Luo Luo Tang Thirty-Six Yu Ren Tianhai Divine Empress Daoist Ji Characters Chen Changsheng Xu Yourong Daoist Ji Luo Luo Yu Ren So Mo Yu Qi Jian Locations Cloud Grave Tower of Purging Dust Black Dragon Lake Herb Garden Mausoleum of Books Xi Ning Village Li Palace Community Recent blog posts